واحدهای فناور رشد (واحد فناور)

واحدهای فناور رشد (واحد فناور) خارج شده در سال 1401

واحدهای فناور رشد (واحد فناور) خارج شده در سال 1400

واحدهای فناور رشد (واحد فناور) خارج شده در سال 1399

واحدهای فناور رشد (واحد فناور) خارج شده در سال 1398

واحدهای فناور رشد (واحد فناور) خارج شده در سال 1397

واحدهای فناور رشد (واحد فناور) خارج شده در سال 1396

واحدهای فناور رشد (واحد فناور) خارج شده در سال 1395

واحدهای فناور رشد (واحد فناور) خارج شده در سال 1394

واحدهای فناور رشد (واحد فناور) خارج شده در سال 1393

واحدهای فناور رشد (واحد فناور) خارج شده در سال 1392

واحدهای فناور رشد (واحد فناور) خارج شده در سال 1391