شرکت صنایع پزشکی و بهداشتی نانو پوروا

تولید نانو ذرات محلول در آب توسط قارچ ها و باکتریها
Home » Personnel » شرکت صنایع پزشکی و بهداشتی نانو پوروا

تولید نانو ذرات محلول در آب توسط  قارچ ها و باکتریها

نام شرکت: صنایع پزشکی و بهداشتی نانو پوروا

مدیر عامل: سینا صابری

نقره از موادی است که امروزه توجه زیادی به سنتز ذرات نانو آن می شود. این به دلیل خواص منحصر به فرد نقره از جمله خاصیت ضد میکروبی نقره در مقیاس نانو می باشد. نانو ذرات دارای سطح بسیار زیادی هستند و در مورد نقره بطور خاص، این افزایش سطح باعث خواهد شد که یک گرم از نانو ذرات نقره برای ضد باکتری کردن یکصد متر مربع از سطح یک ماده کافی باشد.