واحدهای فناور پیش رشد (هسته فناور)

واحدهای فناور پیش رشد (هسته فناور) خارج شده در سال 1399

واحدهای فناور پیش رشد (هسته فناور) خارج شده در سال 1397

واحدهای فناور پیش رشد (هسته فناور) خارج شده در سال 1396

واحدهای فناور پیش رشد (هسته فناور) خارج شده در سال 1395

واحدهای فناور پیش رشد (هسته فناور) خارج شده در سال 1394

واحدهای فناور پیش رشد (هسته فناور) خارج شده در سال 1393

واحدهای فناور پیش رشد (هسته فناور) خارج شده در سال 1392