مدیر مرکز

 

علی متولی سید زین‌العابدینی

دوره مدیریت: از آبان 1400 تاکنون

CV

زربخت انصاری پیرسرائی

دوره مدیریت: از مهر 1397 تا آبان 1400

CV

قربان وهاب زاده کبریا

دوره مدیریت: فروردین 1397 تا مهر 1397

cv

جعفر اولادی قادیکلایی

دوره مدیریت: 1394 تا 1397

cv

علیرضا جعفری صیادی

دوره مدیریت: 1393 تا 1394

cv

علی معتمدزادگان

دوره مدیریت: 1388-1393

cv