برگزاری نهمین نشست هم‌اندیشی مرکز رشد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد، نهمین نشست هم‌اندیشی مدیران هسته‌ها و واحدهای مستقر در مرکز رشد باهدف آشنایی اعضا با ایده‌ها، طرح‌ها و محصولات یکدیگر و همچنین ایجاد هم‌افزایی بین آن‌ها در روز شنبه 22 مهرماه و در دفتر مدیریت مرکز رشد برگزار شد.

در این جلسه، ابتدا دکتر جعفر اولادی مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان، از مدیران واحدهای فناور به خاطر حضور در جلسه هم‌اندیشی تشکر و قدردانی نمودند.

 سپس مدیران و نمایندگان هسته‌ها و واحدهای فناور به معرفی خود، ایده و طرح محوری خود پرداخته و در ادامه دکتر فرید فیروزبخش معاون مرکز رشد، در خصوص شرایط و نحوه‌ی فعالیت واحدهای فناور مستقر توضیحاتی ارائه کردند.

این جلسه درنهایت با بیان دیدگاه‌ها، نظرات و پیشنهاد‌های مدیران عامل شرکت‌ها و هسته‌های مستقر در جهت بهبود فرآیند فعالیتشان به پایان رسید.