شرکت زیست پویش تسنیم طبرستان

تولید و تجاری سازی کود بیوتریپین
Home » Personnel » شرکت زیست پویش تسنیم طبرستان

شرکت زیست پویش تسنیم طبرستان

زمینه فعالیت: تولید و تجاری سازی کود بیوتریپین

مدیرعامل: یاسر یعقوبیان