برگزاری شصت و پنجمین جلسه جذب و پذیرش ایده محوری با عنوان « نشاکار دستی» در مرکز رشد‏‏‏

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد،  شصت و پنجمین جلسه جذب و پذیرش مرکز روز  دوشنبه مورخ 95/05/19 برگزار شد.

در این جلسه ایده محوری جناب آقای سعید خداترس تحت عنوان « نشاکار دستی» با حضور داوران جلسه آقایان دکتر اولادی، جعفری صیادی ، فیروزبخش، کیانی، پیردشتی، متولی و آقاگل زاده مورد بررسی قرار گرفت و برای تصویب به شورای مرکز رشد ارجاع گردید.