هسته فناور محمدجواد طاهری سرتشنیزی

طراحی نرم‌افزار HCP به‌منظور اندازه‌گیری هم‌زمان ارتفاع و قطر تاج درختان
Home » Personnel » هسته فناور محمدجواد طاهری سرتشنیزی

نام هسته فناور : محمدجواد طاهری سرتشنیزی

زمینه فعالیت: طراحی نرم‌افزار HCP به‌منظور اندازه‌گیری هم‌زمان ارتفاع و قطر تاج درختان

مدیر هسته: محمدجواد طاهری سرتشنیزی