شرکت زیست فناوران زرین آسیا

ساخت کیت تشخیص آنیوپلوییدی های کروموزوم ۱۵، ۱۶، ۲۲ و تعیین جنسیت در موارد سقط
Home » Personnel » شرکت زیست فناوران زرین آسیا

شرکت زیست فناوران زرین آسیا

مدیرعامل: نورالدین مرادی

عنوان ایده محوری: ساخت کیت تشخیص آنیوپلوییدی های کروموزوم ۱۵، ۱۶، ۲۲ و تعیین جنسیت در موارد سقط