شرکت فنی مهندسی پارس اِرک ساری

مکانیزاسیون سورتینگ( کنترل کیفیت میوه)
Home » Personnel » شرکت فنی مهندسی پارس اِرک ساری

شرکت فنی مهندسی پارس اِرک ساری

مدیرعامل: محمد جواد هادوی

ایده محوری: مکانیزاسیون سورتینگ( کنترل کیفیت میوه)

 

این سیستم بر پایه پردازش تصویر عمل می کند به گونه ای که ابتدا از میوه توسط  دوربینهایی که درون دستگاه تعبیه شده ، عکس برداری می شود. سپس با مقایسه عکس های میوه ورودی، با عکس یک میوه سالم و نرم برداری رنگ  یک متوسط به وجود می آید که خراب بودن یا سالم بودن آن تشخیص داده شده و در صورت خراب بودن اهرمی که در کف وجود دارد بالا آمده و مسیر آن را تغییر می دهد. همچنین با این روش جداسازی میوه نیز انجام می گیرد.