دستگاه خرد کن ، ردیف کن و ضد عفونی کننده پوشال در سالن پرورش طیور

شرکت جهان ابزار انصار

نام محصول: دستگاه خرد کن ، ردیف کن و ضد عفونی کننده پوشال در سالن پرورش طیور
برای دستیابی به حداکثر تولید و سود دهی طیور مدیریت خوب محیط و سالن مرغداری لازم است . شرایط بستر یکی از عوامل موثر بر محیط است. چون پرنده در تماس مداوم با بستر است پس مناسب بودن کیفیت بستر بر راندمان های تولید موثر است. با توجه به این امر سیستم مدیریت بستر توسط ابزارهای غیر اختصاصی و به شکل دستی صورت می پذیرد که دارای معایب هایی است که این امر باعث زمینه ساز دستگاه خرد کن ، ردیف کن و ضد عفونی کننده پوشال در حین حضور طیور در سالن پرورش شد. که توجیه اقتصادی و فنی برای متقاضیان داشته است.