شرکت رهپویان آبزی پروری آریا

ریز پلت غذایی آبزیان
Home » Personnel » شرکت رهپویان آبزی پروری آریا

شرکت  رهپویان آبزی پروری آریا

مدیرعامل: نادر رحمتی

عنوان ایده محوری: ریز پلت غذایی آبزیان

تهیه ریز پلیت شامل مراحل زیر می باشد:

  • الک کردن مواد اولیه از قبیل پودر ماهی، سویا و …
  • مخلوط کردن مواد اولیه با نسبت های مشخص جیره مورد نظر
  • چرخ کردن مخلوط با چرخ گوشت صنعتی
  • خشک کردن رشته های پلت با استفاده از دستگاه خشک کن
  • خرد کردن رشته های پلت و بسته بندی محصول