هسته فناور مهناز کریمی

استفاده از بازدارنده های رشد در تولید بن‌سای
Home » Personnel » هسته فناور مهناز کریمی

نام هسته فناور : خانم دکتر مهناز کریمی

زمینه فعالیت: استفاده از بازدارنده های رشد در تولید بن‌سای

مدیر هسته: خانم دکتر مهناز کریمی