هسته فناوری هدی السادات عقیلی

تکثیر درون شیشه اي نهال شناسنامه دار تمشک فرنگی همیشه بار
Home » Personnel » هسته فناوری هدی السادات عقیلی

نام هسته فناور : هدی السادات عقیلی

زمینه فعالیت: تکثیر درون شیشه ای نهال شناسنامه دار تمشک فرنگی همیشه بار

مدیر هسته: هدی السادات عقیلی