شرکت ورسک الکترونیک

سیستم های هوشمند کنترل و پایش کشاورزی
Home » Personnel » شرکت ورسک الکترونیک

شرکت ورسک الکترونیک

نام ایده: سیستم های هوشمند کنترل و پایش کشاورزی

مدیرعامل: سید رامین میرعمادالدین

استفاده از سیستم فوق مزایای زیادی را به همراه دارد که بزرگترین آن اجرای عملیات آبیاری در شب است یعنی زمانی که تبخیر سطحی آب به کمترین مقدار خود می رسد. اهمیت این موضوع در مناطق گرمسیر و خشک ایران دو چندان است. مزیت دیگر آن است که کشاورز بدون نیاز به حضور روزانه در زمین خود با استفاده از شبکه مخابراتی به سادگی تمام کارهای مربوطه را می تواند از راه دور انجام دهد.