شرکت مجتمع کاغذ تبریز(سهامی خاص)

مدیرعامل: حسین شادرس

عنوان ایده محوری: استفاده از نانوسیلیکای تولیدی در داخل کشور جهت جایگزینی پلی اکریل آمیدکاتیونی وارداتی در فرایند تولیدکاغذ چاپ و تحریر

اطلاعات بیشتر در