شرکت زیست فناوران زرین آسیا

عنوان محصول: کود گرانوله زیستی فسفاته

باکتری‌های حل‌کننده فسفات نقش مهمی در حلالیت فسفرهای تثبیت‌شده در خاک دارند  و به‌جای آنکه کشاورزان در هر مرحله کود زیادی مصرف کنند که موجب آلودگی خاک و آب شده و از طرفی کودهای فسفره به سرعت تثبیت‌شده و از دسترس گیاه خارج می‌شود بنابراین این محصول می‌تواند نقش مؤثر در افزایش حلالیت عناصری همچون فسفر و نیز افزایش عملکرد در گیاه داشته باشد.

در این روش کشاورز به‌آسانی می‌تواند این کود بیولوژیک را همراه با بذر در زمین زراعی بپاشد که درنهایت این باکتری در کنار ریشه گیاهان قرار می‌گیرد و موجب افزایش عملکرد در گیاه می‌شود.