هسته فناور معصومه غلامی

تولید زیورآلات رزینی(اپوکسی)با استفاده از گیاهان و محصولات جنگلی بومی مازندران
Home » Personnel » هسته فناور معصومه غلامی

نام هسته فناور : خانم معصومه غلامی

زمینه فعالیت: تولید زیورآلات رزینی(اپوکسی)با استفاده از گیاهان و محصولات جنگلی بومی مازندران

مدیر هسته: خانم معصومه غلامی