هسته فناور محسن زین‌العابدینی

ساخت دستگاه فراوری چای
Home » Personnel » هسته فناور محسن زین‌العابدینی

نام هسته فناور : محسن زین‌العابدینی

زمینه فعالیت: ساخت دستگاه فراوری چای

مدیر هسته: محسن زین‌العابدینی