هسته فناور سید حمیدرضا هاشمی پطرودی

طراحی و ساخت کیت ستونی استخراج RNA
Home » Personnel » هسته فناور سید حمیدرضا هاشمی پطرودی

نام هسته فناور : آقای دکتر سید حمیدرضا هاشمی پطرودی

زمینه فعالیت: طراحی و ساخت کیت ستونی استخراج RNA

مدیر هسته: آقای دکتر سید حمیدرضا هاشمی پطرودی