هسته فناور زهره افضلیان اشکذری

قارچ دکمه‌ای غنی‌سازی شده با ویتامین 2 D
Home » Personnel » هسته فناور زهره افضلیان اشکذری

نام هسته فناور : خانم زهره افضلیان اشکذری

زمینه فعالیت: قارچ دکمه‌ای غنی‌سازی شده با ویتامین ۲ D

مدیر هسته: خانم زهره افضلیان اشکذری