هسته فناور خانم رقیه رحیمی دادوکلائی

تله بازدارنده حلزون ها
Home » Personnel » هسته فناور خانم رقیه رحیمی دادوکلائی

نام هسته فناور : خانم رقیه رحیمی دادوکلائی  

زمینه فعالیت: تله بازدارنده حلزون ها

مدیر هسته: خانم رقیه رحیمی دادوکلائی