هسته فناور امیرمحمد حیدری

وب سایت و اپلیکیشن ترویج کشاورزي
Home » Personnel » هسته فناور امیرمحمد حیدری

نام هسته فناور : امیرمحمد حیدری

زمینه فعالیت: وب سایت و اپلیکیشن ترویج کشاورزی

مدیر هسته: امیرمحمد حیدری