هسته فناور محمد امیری

طراحی و پیاده سازي یک نرم افزار مترجم متن و صداي فارسی به زبان اشاره سه بعدي براي ناشنوایان
Home » Personnel » هسته فناور محمد امیری

نام هسته فناور : محمد امیری  

زمینه فعالیت: طراحی و پیاده سازی یک نرم افزار مترجم متن و صدای فارسی به زبان اشاره سه بعدی برای ناشنوایان

مدیر هسته: محمد امیری