هسته فناور آقای دکتر سید مهدی کریمی

اپلیکیشن آنالیز رفتاری مشتریان
Home » Personnel » هسته فناور آقای دکتر سید مهدی کریمی

نام هسته فناور : آقای دکتر سید مهدی کریمی   

زمینه فعالیت:  اپلیکیشن آنالیز رفتاری مشتریان

مدیرعامل: آقای دکتر سید مهدی کریمی