هسته فناوری فاطمه یحیی زاده ساروی

بسته‌های آموزشی آسان کشت
Home » Personnel » هسته فناوری فاطمه یحیی زاده ساروی

نام هسته فناور : فاطمه یحیی زاده ساروی

زمینه فعالیت: بسته‌های آموزشی آسان کشت

مدیر هسته: فاطمه یحیی زاده ساروی