شرکت سیمرغ نشان طبرستان

طراحی فیلترها برای پرورش فوق متراکم ماهیان گرمابی بدون تعویض آب
Home » Personnel » شرکت سیمرغ نشان طبرستان

شرکت سیمرغ نشان طبرستان

مدیرعامل: احمد رجب نژاد

عنوان ایده محوری: طراحی فیلترها برای پرورش فوق متراکم ماهیان گرمابی بدون تعویض آب