شرکت ره گستران قطعه سازان نگین پارس خزر

ساخت بدنه فیلتر ذرات تمام استیل
Home » Personnel » شرکت ره گستران قطعه سازان نگین پارس خزر

شرکت ره گستران قطعه سازان نگین پارس خزر

مدیرعامل: مهران عبادی پور

عنوان ایده محوری: ساخت بدنه فیلتر ذرات تمام استیل