کارشناس مرکز

مهندس نوراله اسدی

 کارشناس مرکز رشد 

شماره تلفن: ۳۳۲۰۳۴۶۳-۰۱۱

شماره نمابر: ۳۳۲۰۳۴۵۸-۰۱۱