معاون مرکز

 

امید جمشیدی

دوره مدیریت: از  آذر 1400 تا کنون

CV

علی متولی سید زین‌العابدینی

دوره مدیریت: از مهر ۱۳۹۷ تا آبان 1400

CV

فرید فیروزبخش

دوره مدیریت: ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۷

CV

غفار کیانی

دوره مدیریت: ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

cv

علیرضا جعفری صیادی

دوره مدیریت: ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱

cv