قفس پلی اتیلن پرورش ماهی در دریا

شرکت مشعل گاز موج تهران

هسته فناور مستقر در مرکز رشد واحد های فناوری طبرستان

عنوان محصول: قفس پلی اتیلن پرورش ماهی در دریا

مدل نمودن قفس پرورش ماهی وابزیان در دریا با استفاده از نرم افزارهای مهندسی دریا و سکوهای شناور و تحلیل مدل با اعمال نیروهای وارده از نیروی جریانات سطحی وجریانات امواج و باد .

طراحی و تولید تجهیزات مورد نیاز ساخت و نصب قفس های پرورش ماهی دردریا متناسب با شرایطی که قفس در آن نصب خواهد گردید .

تکمیل دستگاه غذا دهی تمام اتوماتیک خوشیدی ماهیان پرورشی در قفس های دریایی وکنترل هوشمندانه از طریق شبکه و غیره.