شورای مرکز رشد

اسداله تیموری

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  طبیعی ساری

علی متولی

مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

امید جمشیدی

معاون مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

قربانعلی نعمت زاده

رئیس پارک علم و فناوری مازندران

حسین رسالتی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  طبیعی ساری 

زینب امیری رفتنی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  طبیعی ساری

حمید امیرنژاد

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  طبیعی ساری

نقی کاظمی ترکی

مدیر عامل گروه تولیدی ماشین سازی بادله 

سید عزیز اسماعیلی

مدیر حقوقی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  طبیعی ساری