شورای مرکز رشد

اسداله تیموری

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  طبیعی ساری

زربخت انصاری پیرسرائی

مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

علی متولی

معاون مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

علی معتمدزادگان

رئیس پارک علم و فناوری مازندران

حسین رسالتی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  طبیعی ساری 

زینب امیری رفتنی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  طبیعی ساری

حمید امیرنژاد

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  طبیعی ساری

صابر کاظمی

مدیر عامل گروه تولیدی ماشین سازی بادله و رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی مازندران

سید عزیز اسماعیلی

مدیر حقوقی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  طبیعی ساری