تولید رتیواتور تراکتور با مکانیزم بغل بر

شرکت تعاونی تولیدی و صنعتی دشت افروز

نام محصول: تولید رتیواتور تراکتور با مکانیزم بغل بر

از این رتیواتور برای عملیات خاک ورزی مزارع و هم زمان با آن اصلاح حاشیه مزارع می توان استفاده کرد. اصلاح حاشیه مزارع به صورت همزمان با عملیات خاک ورزی سبب تمایز این نوع رتیواتور با انواع مشابه شده است. در اکثر اوقات خاک کناره های مزارع با خاک داخل مزارع همگن نبوده و سخت تر است ولی با استفاده از این دستگاه این مشکل حل شده است.