تعرفه آزمایشگاه

قیمت آزمون های رئومتری بر اساس زمان انجام تست

آزمون زیر نیم ساعت:

۱۴۵/۰۰۰ تومان

آزمون نیم تا یک ساعت:

 ۲۲۰/۰۰۰ تومان

آزمون یک تا ۲ ساعت:

۳۲۰/۰۰۰ تومان

آزمون ۲ تا ۳ ساعت:

۴۵۰/۰۰۰ تومان

آزمون ۳ تا ۴ ساعت:

۵۸۰/۰۰۰ تومان

 

قیمت آزمون های سنجش بافت بر اساس هر نمونه

 

آزمون آنالیز بافت ( COM):

 ۳۵/۰۰۰تومان

آزمون آنالیز بافت (TPA):

۴۵/۰۰۰تومان

آزمون آنالیز بافت ( کششی):

۶۵/۰۰۰ تومان

 

قیمت آزمون های تعیین ویسکوزیته بر اساس هر نمونه

 

آزمون تعیین ویسکوزیته بدون تنظیم دما:      ۴۵/۰۰۰ تومان

آزمون تعیین ویسکوزیته با تنظیم دما:      ۶۵/۰۰۰ تومان

 

قیمت خشک کردن تحت خلا بر اساس هر ظرف

 

هر ظرف هر ۲۴ ساعت:      ۴۵/۰۰۰ تومان