آزمایشگاه عمومی

آزمایشگاه عمومی

لیست دستگاه ها

ردیف نام دستگاه ردیف نام دستگاه
۱ شیکر پلیت ۱۱

دستگاه آبمقطر گیری یکبار تقطیر ۸ لیتری

۲ هات پلیت ۱۲

اتاق رشد ۳۰۰ لیتری

۳ بن ماری ۱۴ لیتری ممرت ۱۳

سانتریفوژ ۲۴ شاخه

۴ شیکر لوله ۱۴

دسیکاتور

۵ شیکر ارتی ۱۵

همزن مکانیکی دیجیتالی

۶ فور(آون) ۱۰۸ لیتری ممرت آلمان ۱۶ ترازوی دیجیتال۰٫۰۱
۷ پی اچ متر پرتابل (دستی) ۱۷ ترازوی AND 0.01
۸ پی اچ متر رومیزی ۱۸ ترازوی حساس AND 0.001
۹ فور(آون) ۵۳ لیتری ممرت آلمان ۱۹ ترازوی ۰/۱ تا۵۰۰۰گرم
۱۰ انکوباتور ۵۳ لیتری ممرت آلمانی ۲۰ هات پلیت ۱۰ خانه