آزمایشگاه ابزار دقیق

آزمایشگاه ابزار دقیق

لیست دستگاه ها

ردیف نام دستگاه ردیف نام دستگاه
۱ سیستم  HPLC
۱۱ سانتریفوژ فوق سریع یخچالدار
۲ texture analyzer ۱۲ روتاری بخار
۳ ست کامل و سیکومتر با کلیه متعلقات ۱۳ رئومتر
۴ الترا سونیک هموژنایزر ۱۴ هدایت سنج پرتابل
۵  اسپکتروفتومتر UV/VIS دو پرتو ۱۵ رفراکتومتر
۶ فریزداریر ایستاده مدل FDU-8624 ۱۶ میکروسکوپ نوری
۷ دستگاه دیونایزر دبل ۱۷ اسپکتروفیوژ
۸ هود لامینار ۱۸ الکتروفورز
۹ اتوکلاو ۲۵ لیتری ۱۹ تانک ازت
۱۰ هموژنایزر امگا ۲۰ همزن مکانیکی دیجیتال