هسته فناور سید محمد حسینی نصر

تکثیرغیر جنسی گل محمدی از طریق کشت درون شیشه ای
Home » Personnel » هسته فناور سید محمد حسینی نصر

نام هسته فناور : آقای دکتر سید محمد حسینی نصر

زمینه فعالیت: تکثیرغیر جنسی گل محمدی از طریق کشت درون شیشه ای

مدیر هسته: آقای دکتر سید محمد حسینی نصر