شرکت فناوران گیاه گستر کیمیا

کپسول گیاهی پتاسم کلراید
Home » Personnel » شرکت فناوران گیاه گستر کیمیا

شرکت فناوران گیاه گستر کیمیا

مدیرعامل: سمیه احمدی قاسم خیلی

طراحی فرآیند خالص سازی و حذف ترکیبات مضر معمول در عصاره های گیاهی برای نخستین بار ( که منجر به اخذ دانش بنیانی برای سه محصول شد) از لحاظ پارامترهایی که برای فراورده های طبیعی و گیاهی، در نظر گرفته شده است. در ( World Health Organization 2011 )

 

اقدامات انجام گرفته:

  • کسب عنوان دانش بنیان نوپا
  • اخذ جایزه برتر کشوری در هفته پژوهش و فناوری
  • اخذ مجوز کارآزمایی بالینی از معاونت تحقیقات وزارت بهداشت برای محصول اول (بر روی جمعیت ۶۰۰ نفر در شهر تهران توسط مرکز تحقیقات بیماریهای غیر واگیر پژوهشگاه غدد)