هسته فناوری فواد مهری

تولید مواد موثره صنایع عطرسازي، اسانس و روغن هاي خوراکی-دارویی با استفاده از استخراج فوق بحرانی
Home » Personnel » هسته فناوری فواد مهری

نام هسته فناور : فواد مهری

زمینه فعالیت: تولید مواد موثره صنایع عطرسازی، اسانس

و روغن های خوراکی-دارویی با استفاده از استخراج فوق بحرانی

مدیر هسته: فواد مهری