هسته فناور حسن جعفری

دستگاه بذرکار نیمه اتوماتیک بومی سازی شده
Home » Personnel » هسته فناور حسن جعفری

نام هسته فناور : حسن جعفری

زمینه فعالیت: دستگاه بذرکار نیمه اتوماتیک بومی سازی شده

مدیر هسته: حسن جعفری