هسته فناوری مرتضی رودباری شهمیری

چراغ مدرن و دیجیتالی راهنمایی رانندگی
Home » Personnel » هسته فناوری مرتضی رودباری شهمیری

نام هسته فناور : مرتضی رودباری شهمیری

زمینه فعالیت: چراغ مدرن و دیجیتالی راهنمایی رانندگی

مدیر هسته: مرتضی رودباری شهمیری