هسته فناوری حسین صادقی

سم‌پاش دوشی چندمنظوره
Home » Personnel » هسته فناوری حسین صادقی

نام هسته فناور : حسین صادقی

زمینه فعالیت: سم‌پاش دوشی چندمنظوره

مدیر هسته: حسین صادقی