هسته فناوری حسن علیزاده قادیکلایی

نرم افزار برنامه ریزي آموزشی هوشمند
Home » Personnel » هسته فناوری حسن علیزاده قادیکلایی

نام هسته فناور : حسن علیزاده قادیکلایی

زمینه فعالیت: نرم افزار برنامه ریزی آموزشی هوشمند

مدیر هسته: حسن علیزاده قادیکلایی