شرکت فرجام دستاورد شمال

تولید روغن مرغ از ضایعات پوست مرغ
Home » Personnel » شرکت فرجام دستاورد شمال

شرکت فرجام دستاورد شمال

مدیرعامل: دکتر جمشید فرمانی

عنوان ایده محوری: تولید روغن از ضایعات پوست مرغ

با توجه به رشد روز افزون جمعیت، به نظر می رسد که نیاز به منابع جدید برای تامین نیازهای غذایی بشر، امری ضروری بوده و در این بین استفاده از ضایعات و دور ریزهای صنایع غذایی، مورد توجه جدی قرار گرفته است. از مهمترین تولیدات غذایی که دارای حجم زیادی از ضایعات می باشد، می توان به مرغ اشاره نمود. به علت عدم ممنوعیت مذهبی در مصرف مرغ و دوره بسیارکوتاه ای رو به رشد می باشد که با ایجاد حجم عظیمی از ضایعات همراه است. رشد، میزان تولید و عرضه این ماده غذایی به طور فزاینده شود که حدود ۱۵ درصد آن را ضایعات مربوط به پوست آن تشکیل می دهد که این سالانه در ایران ۲۸۰ هزار تن مرغ تولید می ۴۰ درصد چربی می باشد. دور ریختن این حجم از ضایعات و همچنین چربی موجود در آنها، علاوه بر – ضایعات شامل حدودا ۳۰ های زیست محیطی جبران ناپذیری گردد. در مقایسه با سایر چربی های حیوانی مانند پیه افزایش هزینه ها، می تواند باعث آلودگی گاو و لارد، این چربی به طور قابل توجهی دارای میزان اسیدهای چرب اشباع، کلسترول و نقطه ذوب کمتر و میزان اسیدهای چرب غیر اشباع بیشتر می باشد. در بین کلیه روغن ها و چربی های موجود، از نظر ترکیب اسیدهای چرب، چربی مرغ بیشترین شباهت را به روغن سبوس برنج دارد. همچنین در مقایسه با روغن های گیاهی مایع، چربی مرغ با نقطه ذوب حدود ۲۵ درجه سانتی گراد و درصد چربی جامد حدود ۱۰ درصد در دمای ۱۰ درجه سانتی گراد می تواند استحکام بافتی مناسب در فراورده های غذایی را بدون ایجاد حالت ماسیدن در دهان فراهم کند. از سوی دیگر بیش از ۹۰ درصد روغن و چربی مصرفی در کشور به شکل دانه یا روغن خام وارد می شود. بنابراین یافتن منابع بالقوه روغن و چربی می تواند نقش مهمی در خودکفایی کشور داشته باشد. هدف از این طرح استخراج روغن از ضایعات پوستی مرغ و تصفیه آن جهت استفاده در مصارف خوراکی می باشد.