کارگاه نحوه اخذ و مشاوره استانداردهای ملی و بین المللی

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد، کارگاه نحوه اخذ و مشاوره استانداردهای ملی و بین المللی در روز شنبه اول آبان ماه سال جاری در محل دفتر مدیر مرکز رشد برگزار شد.

در این کارگاه جناب آقای دکتر طالبی مدرس کارگاه، در راستای برنامه عملیاتی حمایت از توسعه زیر ساخت های رقابتی دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی، مراحل اخذ و مشاوره  گواهی های ایزو و استاندارد را برای شرکت های مستقر در مرکز رشد تشریح نمودند و همچنین با هدفهای دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی که شامل افزایش بهره وری و مزیت رقابتی، بهبود ارتباط با کارکنان و مشتریان،  فراهم نمودن سیستم ارزیابی جهت بهبود مستمر، کمک به  فرصت های بازاریابی و ورود به بازارهای جدید شرکت های دانش بنیان است آشنا نمودند.