بیستمین و نهمین جلسه شورای مرکز رشد برگزار شد.

 بیستمین و نهمین جلسه شورای مرکز رشد، ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ هشتم دی ماه سال جاری در محل دفتر مدیریت مرکز  برگزار شد.
 
به گزارش روابط عمومی مرکز رشد، در این جلسه که با حضور جناب آقایان دکتر بهمنیار، اولادی، رنجبر، مجاوریان، صادقی، فیروزبخش، جعفری صیادی و سیفی برگزار شد در مورد مسائل جاری در مرکز رشد بحث و تصمیم‌گیری شد.
 
     در این جلسه اعضای شورا در خصوص مراحل تبدیل موافقت اصولی به موافقت قطعی مرکز و تطبیق آن با ضوابط و مقررات وزرات علوم، تحقیقات و فناوری به بررسی و تبادل نظر پرداختند. در ادامه جلسه با درخواست استقرار دو هسته فناور با ایده های محوری تولید ترکیبات طبیعی ترد کننده گوشت و ساخت کیت تشخیص آنیوپلوییدی های کروموزوم 15، 16، 22 و تعیین جنسیت در موارد سقط موافقت به عمل آمد.
 
 در ادامه جلسه نیز با درخواست خروج شرکت  ستاره ماشین آسیا با ایده محوری خمیر همزن اتوماتیک نانوایی و هسته فناوری با ایده محوری تولید آفت کش گیاهی موافقت گردید.