برگزاری شصت و هشتمین جلسه جذب و پذیرش ایده محوری با عنوان «ساخت کیت تشخیص آنیوپلوییدی های کروموزوم 15، 16، 22 و تعیین جنسیت در موارد سقط » در مرکز رشد‏‏‏

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد،  شصت و هشتمین جلسه جذب و پذیرش مرکز روز  شنبه مورخ 95/09/20 برگزار شد

 
در این جلسه ایده محوری جناب آقای نورالدین مرادی تحت عنوان «ساخت کیت تشخیص آنیوپلوییدی های کروموزوم 15، 16، 22 و تعیین جنسیت در موارد سقط » با حضور داوران جلسه آقایان اولادی، فیروزبخش، انصاری، نصری، دهستانی و جعفری صیادی مورد بررسی قرار گرفت و برای تصویب به شورای مرکز رشد ارجاع گردید.