برگزاری شصت و هفتمین جلسه جذب و پذیرش ایده محوری با عنوان « تکثیر غیر جنسی گل محمدی از طریق کشت درون شیشه ای» در مرکز رشد‏‏‏

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد،  شصت و هفتمین جلسه جذب و پذیرش مرکز روز  شنبه مورخ 95/07/17 برگزار شد

 
در این جلسه ایده محوری جناب آقای دکتر سید محمد حسینی نصر تحت عنوان « تکثیر غیر جنسی گل محمدی از طریق کشت درون شیشه ای» با حضور داوران جلسه آقایان اولادی، فیروزبخش، کاظمی تبار، قاسمی عمران و جعفری صیادی مورد بررسی قرار گرفت و برای تصویب به شورای مرکز رشد ارجاع گردید.