برگزاری شصت و ششمین جلسه جذب و پذیرش ایده محوری با عنوان « بهینه سازی پساب ها با میکروجلبک ها » در مرکز رشد‏‏‏

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد،  شصت و ششمین جلسه جذب و پذیرش مرکز روز  دوشنبه مورخ 95/06/2 برگزار شد. 

 در این جلسه ایده محوری جناب آقای عدنان حبیبی ماکرانی تحت عنوان « بهینه سازی پساب ها با میکروجلبک ها» با حضور داوران جلسه آقایان اولادی، فیروزبخش، قاسمی، گنجیان و صفری مورد بررسی قرار گرفت و برای تصویب به شورای مرکز رشد ارجاع گردید.