شرکت تعاونی پوشش میوه پارس

نام محصول: نگهدارنده و محافظت کننده میوه

پوشش با ایجاد یک فیلم پلیمری در سطح میوه تنفس آن در حد متعارف کاهش داده و سدی در برابر خروج رطوبت میوه ها ایجاد می کند که باعث می شود میوه با حفظ ترکیبات اولیه همچنان شادب باقی بماند. همچنین با ایجاد فضای محصور و اتمسفر درونی اصلاح شده در اطراف میوه از حملات میکروارگانیسمی نیز جلوگیری می نماید.